Home Eğitim Devrim niteliğinde karar… Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı

Devrim niteliğinde karar… Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı

27
0

Milli Eğitim Bakanlığı, matematik derslerinde ‘Algoritma-Bilişim’e öncelik verilecek müfredat değişikliğini internet sitesinden yazılı açıklamayla duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı kamuoyuna sunulan Türkiye Yüzyıl Eğitim Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat taslağında matematik ve algoritma-bilişim ilişkisi, matematik öğrenme ve öğretme süreçlerine hizmet edecek şekilde tasarlandı. Türkiye Yüzyılı Eğitim Modelinde matematik alan becerileri ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerini kapsayan ve süreç bileşenleriyle modellenebilecek beceriler dikkate alınarak belirlenmiştir. Yeni müfredatta yer alan 5 matematik alanı becerisi, “matematiksel akıl yürütme”, “matematiksel problem çözme”, “matematiksel temsil”, “verilerle çalışma” ve “veriye dayalı karar verme” ile “matematiksel araçlarla çalışma ve öğrenme” olarak planlandı. teknoloji”. Matematik dersi müfredatının hazırlanma sürecinde ilkokul, ortaokul ve lise komisyonları Türkiye Yüzyıl Eğitim Modeli’nin bütünsel yapısına uygun olarak birlikte çalıştı. Öncelikle ilkokuldan liseye kadar “sayılar”, “geometri” ve “istatistik ve olasılık” konularının ilişkisel ve tutarlı bir şekilde nasıl yerleştirilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Daha sonra komisyonlar yatay olarak çalışarak seviyenin matematik öğrenme kazanımlarına ilişkin içerikleri belirleyerek bu içeriklere ilişkin tema düzenlerini oluşturdular. Bu sayede örneğin ortaöğretim matematik müfredatında işlemsel yönleriyle öğrencileri zorlayan içerikler ortaöğretime aktarılmış ve böylece ortaöğretim düzeyinde daha fazla kavramsal ilişkilere yer verilmiş, bu içeriklerin ve yaklaşımların daha verimli hale getirilmesi sağlanmıştır. disiplinler arası ilişkilerin desteklenmesine öncelik verilmiştir.

Yazılı açıklamada, ilk, orta ve lise müfredatları ile limit ve türevlere ilişkin değişikliklerin kapsamlı bir şekilde ele alınacağı belirtilerek, şu açıklamalar yapıldı:

“Türk Yüzyıl Eğitim Modeli çerçevesinde yeni hazırlanan ilköğretim matematik müfredatında öğrenme hedefleri öğrencinin matematiksel muhakeme gücünü ve düşünme becerilerini tahmin, zihinsel işlem ve işlem şeklinde öğretme-öğrenme uygulamalarını öne çıkaran bir aşamada verilmiştir. Önceki programlarda ayrı ayrı ele alınan 4 işlemden, toplama Mevcut müfredatta sezgisel karşılaştırma toplama ve çıkarmadan sonra verilirken, mevcut müfredatta sezgisel karşılaştırma 4 işlemden önce verilerek ilgili öğrenme hedefleri arasında köprü kurulmaktadır. Ayrıca yeni program, çocuklarda sayı duyusu ve sayı kavramının gelişimi dikkate alınarak tasarlandı ve ilkokul öğrencilerinin geometrik düşünme düzeyleri dikkate alınarak yeni programın öğrenme hedefleri buna göre yapılandırıldı. Bu bağlamda gelişimsel süreç dikkate alınarak parça-bütün ilişkisi ön plana çıkarılmış ve öğrencilere farklı nesne modelleri ile nesnelerin geometrisinin öğretilmesi amaçlanmıştır. Öğretme-öğrenme süreci daha somut bir yapıda ilerletilerek öğrencilerin algılayabildiği geometrik cisimlerden hareketle şekillere anlam kazandırılması hedeflendi. Veriye dayalı araştırma temasında bilim ve teknolojinin artması nedeniyle ilkokul birinci sınıftan itibaren istatistiksel araştırma sürecinin tüm adımları kullanılmıştır. Olasılık konusu, ilkokul 4. sınıftan itibaren çocukların bilişsel ve duyuşsal özellikleri dikkate alınarak basitten karmaşığa doğru öğretilmeye başlanmış ve ortaokulda olasılık gerektiren içeriğin temelini oluşturmuştur. Programda içerik çerçevesinde yapılan sadeleştirmeler kapsamında ‘kesirler, zaman, sıvı ölçümü, standart ölçme araçları ve işlem süreçleri, takvim okuma’ konuları birinci sınıftan çıkarılarak 1. sınıftan itibaren öğretilmeye başlandı. İkinci sınıftan itibaren ise ilkokul birinci sınıfta okuyan öğrenciler birinci sınıfta zorluk yaşıyorlardı. İlkokul 3. sınıfta Romen rakamlarına öğrenme hedefi olarak yer verilmemiş, zaman ölçümüne ilişkin öğretme-öğrenme uygulamalarına yansıtılmıştır. Çubuk grafik 5. sınıfa aktarıldı, alan ölçümü ilkokuldan tamamen kaldırıldı. 4. sınıftan itibaren ışın doğru parçası düzlem konuları 5. sınıfa aktarılmıştır. İlkokul 1. sınıflara hızlı sayma, şekil örüntüleri, kodlama ve algoritma etkinlikleri eklendi. Algoritma 3. sınıf ilkokula eklendi. İlkokul 4. sınıf öğrencilerine günlük hayatta karşılaşılan eşdeğer kesirler ve olasılık durumları eklendi. Tema içerikleri ve öğrenme hedefleri, öğrencilerin gelişim düzeyleri ve matematik disiplininin gerektirdiği öncelik-ardıllık, önkoşul ilişkisi gibi ilkeler dikkate alınarak yapılandırılmıştır.

Ortaokul matematik dersi öğretim programı geliştirilirken parçalı kazanım yapısından vazgeçilerek bütüncül bir içerik yapısı benimsenmiştir. Matematik alanı becerileri başta olmak üzere bütünleşik beceriler, değerler, okuryazarlık, eğilim ve sosyal-duygusal becerilere odaklanan bir program yaklaşımı benimsenmiştir. Program, üst düzey eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerinin gelişimini desteklemek üzere tasarlanmıştır. Bu bağlamda programda ortaöğretime operasyonel yönü ile öğrencileri zorlayıcı içerikler getirilmiş, disiplinler arası ilişkileri destekleyecek içerik ve yaklaşımlara öncelik verilmiştir. Örneğin köklü ifadelerle yapılan işlemler ortaöğretime taşınmış, ancak ortaöğretimde köklü ifadeler bağlamında reel sayılar kümesinin anlamlandırılmasına önem verilmiştir. Lise yıllarında büyük önem taşıyan fonksiyon kavramı, doğru ve doğrusal oran kavramlarının devamı olarak 8. sınıftan itibaren yer almaya başlamıştır. Hemen hemen her sınıf düzeyinde matematik kavramları ilişkilendirildi, araç ve teknoloji kullanıldı; Veri biliminin artan önemi ve gerçek hayatta, bilimde ve teknolojide verilerle çalışabilme yeteneği nedeniyle istatistik ve olasılığa daha fazla vurgu yapılmıştır. Dijital çağın ihtiyaçları doğrultusunda öğrencilerin algoritmik düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla matematiksel içerikle ilgili algoritmalar konusu programa eklenmiştir.

Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı çağın bilimsel gelişmelerine ve beceri temelli program yaklaşımına uygun olarak yeniden şekillendirildi. Programın genel amaçları doğrultusunda öğrenciler için hesaplama yükü fazla olan, anlamlı öğrenmeye hizmet etmeyen ve ortaöğretim düzeyinde ihtiyaç duyulmayan içerikler gözden geçirilmiş, bazıları çıkarılmış ve yenileri eklenmiştir. Bu bağlamda matematik ve algoritma-bilişim ilişkisi ilk kez bu programda matematik öğrenme ve öğretme süreçlerine hizmet edecek şekilde tasarlandı. İstatistik konuları ‘verilerle çalışabilme ve veriye dayalı karar verebilme’ kapsamında yeniden ele alınarak programdaki yeri önemli ölçüde artırıldı. Sayılar, cebir ve fonksiyonlarla ilgili konular, fonksiyonlar merkezde olacak şekilde yeniden tasarlandı. Disiplinlerarası bir bağlamda, değişiklikleri inceleyecek ve problem çözme aracı olarak hizmet edecek işlevlerin boyutlarına öncelik verildi. Soyut, sembolik ve işlem odaklı ele alınan kümeler ve mantık konuları diğer konularla bütünleştirilerek yeniden yapılandırıldı. Mantıksal bağlaçların ve niceleyicilerin matematik dili ve sembolizmdeki yeri ve öneminin yanı sıra kümelerle ilgili işlemleri fark ederek ve etkili bir şekilde kullanarak öğrencilerin matematiksel doğrulama ve ispat becerilerini kademeli olarak geliştirecek bir program geliştirilmiştir. Geometride araç ve teknoloji kullanımına ağırlık verilerek akıl yürütmeye ve problem çözmeye dayalı dinamik bir geometri öğretimi amaçlandı. Oldukça sınırlı ve işlem odaklı olarak sunulan ve mevcut haliyle bir hesaplama aracından başka bir şey olmayan integral kavramına yer verilmemiş, matematiğin temel araçları olan limitler ve türevler konularına yer verilmemiştir. değişim daha kapsamlı tartışıldı. Türevlere ilişkin yorum ve çıkarımlara problem çözme odaklı bir yaklaşımla yer verilmiştir.

Devam eden revizyon çalışmaları ile integral kavramının programlardaki yeri önemli ölçüde daraltılmış, mevcut haliyle anlamlı bir öğrenmenin sağlanamadığı ve diğer ortaöğretim derslerinde integral kavramının kullanılmadığı görülmüştür. Yeni Ortaöğretim Matematik Programında nicelikler arasındaki değişimlerin incelenmesinde temel araç olarak limit ve türev kavramları ön plana çıkarıldı. Bu kavramlar önceki programlara göre daha kapsamlı ve beceri odaklı bir yaklaşımla ele alındı.


TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Selendi’de açıldı

Kaynak: İHA

Kaynak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here